KBT

Kognitiv beteendeterapi, i Sverige även kallad kognitiv psykoterapi, är en behandlingsform som innebär att vi pratar om det som du upplever kan vara svårt att hantera och det som du upplever kan vara ett hinder i din vardag och dina visioner för framtiden. KBT bygger på sambandet mellan hur vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss och slutligen hur vi handlar. Det kan även vara tvärt om, dvs att vårt beteende påverkar våra tankar och känslor. Det senare är vanligt tillexempel vid kronisk smärta. Upplever du att just dina tankar, dina känslor eller ditt beteende påverkar dig eller din omgivning på ett negativt sätt så tyder detta på att du kan ha fastnat i sk dysfunktionella mönster och uppfattningar om dig själv, andra människor och omvärlden. Detta kan du få hjälp med.


Vad är målet?

Kognitiv samtalsterapi finns som både kort och långtidsbehandling. Målet vid kortidsbehandling kan vara att minska  smärta, ångest, eller förhindra depressioner genom att vi förändrar tankesättet som är förknippad med just smärtan, ångesten eller depressionen. Korttidsbehandling brukar sträcka sig från fem till tjugo tillfällen. Långtidsbehandling, dvs från tjugo till sextio tillfällen, kan ha som mål att skapa bättra självkänsla eller att lära sig knyta mer intima relationer. Här blir syftet en förändring av grundläggande, personliga föreställningar som du har om dig själv eller andra människor och som har formats under ditt liv. Det vill säga föreställningar som kan skapa problem för dig. Vanliga problem jag behandlar är t.ex kronisk smärta, fobier, beroende, ångest, depressioner, sömnsvårigheter, ätstörningar och relationsproblem. Jag arbetar även med par och familjer och erhåller kontinuerlig kvalificerad handledning.

Hur går det till?

Terapin är strukturerad och innebär att vi tillsammans systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Vi strävar efter att belysa just vilka tankar och uppfattningar som hänger ihop med smärtsamma känslor. Under samtalens gång får du hjälp med att se vad som inträffat från olika synvinklar och du inspireras att hitta alternativa sätt att hantera det inträffade som kan ersätta den ”gamla sanningen”. Vi bestämmer tillsammans realistiska mål för terapin utifrån vad du vill åstadkomma. Vi börjar med att träffas en till två gånger per vecka för att senare glesa ut samtalstillfällerna. Du kommer att få hemuppgifter för att själv fortsätta det arbete som vi gjort under sessionen. I kognitiv terapi så bygger vi tillsammans trygghet och tillit genom en jämnbördig dialog. Vi utforskar tillsammans din unika verklighet för att på bästa sätt hjälpa dig.Ingarö Naprapatklinik - Snösundsvägen 7 - 134 66 Ingarö - Mobil:0708-405995 E-post: info@ingaronaprapat.se